သီတဂူဆရာေတာ္ ၂၀၀၀ တရားေတာ္ Free Mp3 Download

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ = စိတ္ထိန္း တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - သတိပ႒ာန္ေလးပါး တရားေတာ္

 • YouTube

  ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္ သီတဂူဆရာေတာ္

 • YouTube

  ဣႆာ ႏွင့္ မစၧရိယ တရားေတာ္ (၁၀-၇-၂၀၀၀) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ = ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္ တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ = သစၥာနဲ႔ေမတၱာ တရားေတာ္

 • YouTube

  ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔(3/3) တရားေတာ္ (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) သီတဂူဆရာေတာ္

 • YouTube

  ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔(2/3) တရားေတာ္ (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) သီတဂူဆရာေတာ္

 • YouTube

  သူေ႒းႀကီးမ်ားအေၾကာင္း တရားေတာ္ (၁/၃) - သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔ (1/3) တရားေတာ္ (၁၅-၀၅-၂၀၀၀) သီတဂူဆရာေတာ္

 • YouTube

  ဘုန္းကံႀကီးသူမ်ား တရားေတာ္ (အစအဆံုး) - သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ = ေရႊအိုးျမဳပ္ တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - တံခိတၱေဒသနာ တရားေတာ္

 • YouTube

  ေမတၱာတရားပြါးမ်ားနည္း တရားေတာ္ (၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ရွင္ဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရား (၃၁-၅-၂၀၀၀) - သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ

 • YouTube

  အသူရာတိုက္ပြဲ တရားေတာ္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ေမတၱာတရားပြါးမ်ားနည္း တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေနတရား (၂/၁၀) တရားေတာ္ (၂၀-၀၇-၁၉၈၅) - သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ပါရမီ(၁၀) ပါး တရားေတာ္ သီတဂူဆရာေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္‚ဉာဏိႆရ ေဟာၾကားေသာ “ကိုယ္က်င့္တရားသည္ လူဆင္းရဲတို႔၏ အရင္းအႏွီး” တရားေတာ္ ၂