သီတဂူ ဆရာေတာ္ ၂၀၁၁ Free Mp3 Download

 • YouTube

  ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္ (၁/၂) (မႏ ၱေလး၊ မဟာဂႏၶာရုံ)- သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သီတဂူ ဆရာေတာ ္ (ဘ၀ၾကီးပြား တုိးတက္ေၾကာင္း ၇ ပါး)

 • YouTube

  သီတဂူ Austin ကထိန္ပြဲ 2011 - AID ေရာဂါ တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - ဘာသာေရးသံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ခႏၲီတရား တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - စိတ္ တရားေတာ္

 • YouTube

  ေမတၱာေအး ဆရာေတာ္ အရွင္သုဇာတ - အခြင့္ေကာင္းကို လက္မလြတ္ေစနဲ့ တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - အကန္းကမၻာကို ဥာဏ္မ်က္လုံးေပးသူ တရားေတာ္

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - စကၠဝတၱိသုတ္ တရားေတာ္

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၁ ၂၈ ၁၁ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ဝိဘဂၤက်မ္း အပိုင္း ၈ ၂၉ ၁ ၂၀၁၁ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  စိတ္၏အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ား ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ဝိဘဂၤက်မ္း အပိုင္း ၉ ၃ ၈ ၂၀၁၁ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၂ ၂၉ ၁၁ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၄ ၁ ၁၂ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  သီတဂူဆရာေတာ္ - ေဒါနပုဏၰားဓါတ္ေတာ္ဝင္ခန္း တရားေတာ္

 • YouTube

  ဝိဘဂၤက်မ္း အပိုင္း ၇ ၂၂ ၁ ၂၀၁၁ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  သီတဂူ ဆရာေတ ာ္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း အစုိးရအဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံပြဲ)

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၅ ၂ ၁၂ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၃ ၃၀ ၁၁ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား ၆ ၃ ၁၂ ၂၀၁၁ မုံရြာ ဆရာေတာ္ နႏၵမာလာ ဘိဝံသ - Nandamalabhivamsa