၂၀၀၂ ဦးဥာဏိႆရ Free Mp3 Download

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၂/၂) (၈-၁-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  မဟာပရိတၱ တရားေတာ္္ (၂၁-၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၂/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ခုဇၨဳတၲရာေထရီ တရားေတာ္္ (၁/၂) (၂-၁၂-၂၀၀၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ ေကာင္းမႈတရားေတာ္ (၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၁/၂) - အဂၢမဟာပ႑ိတ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ကု႑လေကသီေထရီ အပါဒါန္ တရားေတာ္္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသၫ႔္ ေကာင္းမႈ တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ဓမၼဒူတ ကိုး႒ာန {၁} {၁၉ ၀၂ ၂၀၀၂}

 • YouTube

  ဘဝပင္လယ္မွာ ကၽြန္းကေလးမ်ား တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၾကပါ (၁/၂ ) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သီလႏွင့္ ပညာ တရားေတာ္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  တန္ဖိုးရွိတာ တန္ဖိုးသိပါ တရားေတာ္ (၁/၂) (ေျမဇင္းေတာရ) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  သိၾကားမင္းေရးေသာခႏီ ၱစာတမ္း တရားေတာ္ (၂/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ေမတၱာႏွင့္ပညာ (ေရလိုက်င့္ပါ) တရားေတာ္(၁/၂) - သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ

 • YouTube

  ၁ ၃ ၂၀၀၃ ဥတၲရာ၀တၳဳ တရားေတာ္၂

 • YouTube

  အဂၤါေလးပါးျပည့္စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာ ကိစၥၿပီးပံု (အ ၇၃/၁၃၃) - မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ

 • YouTube

  ဂါရဝ (၁၄ ၅ ၁၉၈၀)

 • YouTube

  VTS 01 1